Permanente vorming

1. Doelgroep

Arbeiders met een overeenkomst van onbepaalde duur/bepaalde duur en/of interim overeenkomst die na deze overeenkomst worden aangeworven en die al dan niet behoren tot de risicogroepen zoals beschreven in het document in bijlage.
Opmerking: voor bedrijven met arbeiders onder verschillende paritaire comités, geldt een specifieke modus operandi.

2. Opleidingen

Formeel leren

Onder formele beroepsopleiding verstaat men door lesgevers ontwikkelde cursussen. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door een opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is. Ze richten zich tot een groep cursisten en vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd. De opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme.

Een opleiding wordt beschouwd als:

 • Intern: wanneer ze ontwikkeld en beheerd wordt door de onderneming zelf (bijvoorbeeld door het ondernemingshoofd zelf of door de personeelsverantwoordelijke of de opleidingsverantwoordelijke), ook indien de opleiding fysisch plaatsvindt buiten de onderneming.
 • Extern: wanneer ze ontwikkeld en beheerd wordt door een organisme dat geen deel uitmaakt van de onderneming, zelfs als de opleiding fysisch plaatsvindt binnen de onderneming.

Informeel leren

On-the-job (OTJ) training of informeel leren is een opleiding die doorgaat op de werkplek en waarbij er overdracht is van kennis en vaardigheden van één trainer naar één medewerker en zowel theoretisch als praktisch van aard is.
De OTJ training kan gebeuren aan nieuwelingen die in dienst komen, evenals bij jobrotatie als bij mutatie van één functie naar een andere. Eveneens ingebruikname nieuwe machines of werkmethodes komen in aanmerking.
De OTJ training wordt gegeven door een interne collega die over de nodige skills beschikt (bvb een aantoonbare grondige expertise ter zaken, bij voorkeur aangevuld met een relevante opleiding zoals train-the-trainer, coaching, meter/peterschap, dan wel een ruime voorafgaande ervaring in het geven van OTJ trainingen).
De inhoud van deze OTJ training moet duidelijk opgemaakt worden en een transparante registratie van de gegeven opleidingsuren mogelijk maken.

3.    Criteria

 • De opleiding duurt minimaal 1 dag (kan ook verspreid worden over 2 halve dagen).
 • De opleiding vindt plaats tijdens de werkuren.
 • Kan zowel met een interne als externe lesgever.
 • De opleiding vindt plaats in België.

4.    Sectorale subsidies

Permanente vorming – risicogroepen

 • €60 per dag per arbeider/arbeidster en dit tot einde van uw jaarbudget.
 • Elk bedrijf beschikt over een maximaal jaarbudget. Het budget wordt berekend op basis van €30 per arbeider/arbeidster in dienst op 31/12 van het voorgaande jaar, met een minimum van €4.500.
 • Bedrijf vermeld duidelijk op de cursistenlijst tot welke categorie risicogroep, de arbeider/arbeidster behoort. Minimaal 50% van het budget gaat naar arbeiders die behoren tot de risicogroepen.

Voor elke tussenkomst geldt:

 • Subsidie mag niet hoger zijn dan het factuurbedrag indien er door een externe organisatie gefactureerd wordt.
 • Subsidie mag gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille, ook hier zal niet meer dan het gefactureerde bedrag wordt terugbetaald.
 • Opleidingen die 32 uren of langer duren komen in aanmerking voor loonkost recuperatie via het stelsel betaald educatief verlof en vzw Montage maakt de nodige attesten op.

Subsidies en attesten onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur.

5.    Voorwaarden

In uitvoering van het nationaal akkoord 2015-2016 afgesloten voor bedrijven die ressorteren onder PC 111.03, werden volgende afspraken gemaakt.

 • Het bedrijf voldoet aan de per CAO voorziene bepaling namelijk het betalen van de 0,32% bijdrage:
 • 0,12% permanente vorming
 • 0,10% risicogroepen
 • 0,10% bijkomende opleidingsinspanningen
 • De onderneming voorziet in een opleidingsvolume van 3,5 dagen per jaar en per arbeider/arbeidster in voltijds equivalent. Het opleidingsvolume kan worden ingezet voor opleiding van alle arbeiders /arbeidsters , tewerkgesteld met een contract van bepaalde of onbepaalde duur ofwel duidelijk omschreven werk.
 • Eveneens voorziet de cao in een individueel opleidingsrecht per arbeider / arbeidster, tewerkgesteld met een contract van bepaalde, onbepaalde of duidelijk omschreven werk, van 2 werkdagen per 2 kalenderjaren.
 • Bij de opmaak van het opleidingsplan per onderneming zal er rekening worden gehouden met de individuele opleidingsbehoeften.
 • Het bedrijf vult de 2-jaarlijkse enquête van vzw Montage in.
 • Het bedrijf stelt voor elke arbeiders/arbeidster een opleidingsCV op en verstrekt jaarlijks een uittreksel aan de respectievelijke arbeider/arbeidster.

6. Procedure

 • Per opleiding wordt er een aanvraag ingediend bij de vzw Montage en dit op basis van het standaard document.  Bedrijven die beschikken over een opleidingsplan, kunnen deze overmaken aan de vzw Montage waardoor ze geen individuele aanvragen meer dienen door te sturen. Opleidingsplan
 • Ten laatste 31 maart van het volgende kalenderjaar dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:
 • een overzicht van de gevolgde opleidingen
 • een cursistenfile
 • attest opleidingsplan
 • een getekende aanwezigheidslijst per opleiding
 • kopie van het factuur
 • Het bedrijf ontvangt van Vzw Montage een schriftelijke bevestiging over de beslissing.

 

Permanente vorming

PC 111.01 en 111.02 - samenwerkingen i.v.m open aanbod

In samenwerking met de paritaire fondsen FTMA (fonds voor arbeiders metaal Antwerpen PC 111.01 & 111.02) en VIBAM (fonds voor bedienden metaal Antwerpen PC 209) organiseren we de volgende opleidingen in open aanbod:

Veiligheid en welzijn.

 • EHBO basisopleiding en module B
 • Hoe kan ik medewerkers motiveren tot een veiliger gedrag?
 • Omgaan met kleine blusmiddelen.
 • Stress en burn-out in je team: hoe detecteren en aanpakken

Sociale vaardigheden.

 • Assertief communiceren
 • Het coachen van een team
 • Leidinggeven op de werkvloer: de weg naar een succesvol team begint hier
 • Werkplekleren: de opbouw van een training

Kostprijs deelname bedraagt 150 euro per arbeider per dag. Dit bedrag wordt verrekend met uw jaarbudget dat u heeft open staan bij vzw Montage. Mocht uw jaarbudget niet meer toereikend zijn dan zal het bedrag gefactureerd worden aan het bedrijf. 

Samenwerking VCL, vervolmakingscentrum voor lassers.

De kostprijs voor een opleiding in het VCL bedraagt €260 per arbeider per dag. Vzw Montage neemt hiervan €135 ten laste voor de arbeider / arbeidster van bedrijven onder PC. 111.3. VCL factureert € 105 per dag per arbeider aan het bedrijf.

Na de betaling van de factuur van het bedrijf aan VCL bezorgt het VCL aan Vzw Montage een kopie van de aanwezigheidslijst en een kopie van de factuur aan het bedrijf waarop, per arbeider / arbeidster, de begin- en einddatum wordt aangegeven, inclusief het aantal dagen opleiding. Vzw Montage geeft op basis van deze documenten nog €60 (per dag/per arbeider) aan het bedrijf in kwestie, in het kader van opleidingssubsidies, tot einde jaarbudget.

Het huidige aanbod en inhoud van de opleidingen kan u raadplegen via www.v-c-l.be

Opleidingsaanbod VDAB

Vzw Montage investeert jaarlijks in het competentiecentrum Comokra waardoor vzw Montage een kredietlijn genereert. Deze kredietlijn wordt ingezet om bedrijven behorende tot PC 111.03 te ondersteunen als ze arbeiders/arbeidsters een opleiding laten volgen bij de VDAB.  
Een kandidaat werkzoekende, die kraanmachinist wil worden kan de opleiding Bestuurder Mobiele Kraan gratis volgen bij Comokra. Daarnaast worden de werkzoekenden in de beroepsopleiding door de sectorconsulenten begeleid naar een stageplaats met het oog op tewerkstelling in de sector.
Informatie omtrent Comokra opleidingen, voor zowel werknemers als werkzoekenden, kan u vinden op www.comokra.be of via info@comokra.be.
Mocht u dus een arbeider/arbeidster behorende tot PC 111.03 sturen naar een opleiding binnen een VDAB competentiecentrum, dan kan u 50% korting bekomen op de VDAB factuur.
 
Hierna de contactgegeven m.b.t. de diverse CC VDAB:
Antwerpen

 • Ann Vroonen, directeur competentiecentra Antwerpen
  e-mail: ann.vroonen@vdab.be
 • Filip Hofkens, accountmanager metaal
  e-mail: filip.hofkens@vdab.be

Limburg    

 • Marc Cloostermans, directeur competentiecentra Limburg
  e-mail: marc.cloostermans@vdab.be     
 • Sonja Wagemakers, accountmanager metaal
  e-mail : sonja.wagemakers@vdab.be

Vlaams Brabant    

 • Luc Borms, directeur competentiecentra Vlaams-Brabant
  e-mail: luc.borms@vdab.be    
 • Evren Altindis, accountmanager metaal
  e-mail. Evren.altindis@vdab.be

Oost Vlaanderen    

 • Arne Theylaert, directeur competentiecentra Oost-Vlaanderen
  e-mail: arne.theylaert@vdab.be  
 • Vera Dewolf, accountmanager metaal
  e-mail: Vera.dewolf@vdab.be

West Vlaanderen    

 • Bram Lievrouw, directeur competentiecentra West-Vlaanderen
  e-mail: bram.lievrouw@vdab.be    
 • Glenn Tesch, accountmanager metaal
  E-mail: glenn.tesch@vdab.be

Doelgroep subsidies PC 111.3

 • Laaggeschoolde arbeiders, van 18 jaar of ouder, die geen houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs;
 • Arbeiders van minstens 40 jaar oud die geconfronteerd worden met collectief ontslag, herstructurering van de onderneming, introductie van nieuwe technologieën of nieuwe werkmethodes of reorganisatie van functies, cellen of diensten van de onderneming;
 • Arbeiders waarbij er geen overeenkomst bestaat tussen diploma en huidige functie;
 • Arbeiders die 10 jaar dezelfde functie uitoefenen;
 • Laaggeschoolde arbeiders die vervangers van bruggepensioneerden zijn;
 • Arbeiders die ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte definitief ongeschikt zijn geworden om hun arbeidsovereenkomst uit te voeren;
 • Gehandicapten;
 • Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die aan één van volgende voorwaarden voldoen:
  • Die de laatste 12 maanden zonder onderbreking werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten;
  • Die ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs bezitten;
  • Die jonger zijn dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en geen secundair onderwijs met volledig leerplan volgen;
  • Die minstens 45 jaar zijn
  • Die sinds minstens 6 maanden ontslagen zijn uit een onderneming ressorterend onder het Paritair Comité 111;
  • Werklozen die betrokken zijn bij tewerkstellingsprojecten van de overheid
 • Herintreders die geen werkloosheids- of onderbrekingsuitkeringen genieten en die in de laatste drie jaar geen beroepsactiviteiten hebben verricht;
 • Werkzoekende die het bestaansminimum trekken;
 • Allochtone arbeiders en werkzoekenden, met of zonder Belgische nationaliteit;
 • Deeltijds leerplichtigen.